ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

360 วัน

ระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน 2564

เริ่มดำเนินการ

พฤษภาคม 2565

สิ้นสุดโครงการ

งานต่าง ๆ ตามขอบเขตของโครงการดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 2 จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 360 วันนับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน โดยรูปที่ 3 แสดงแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษาในภาพรวม

- รูปที่ 1 แนวเส้นทางของโครงการ -

- รูปที่ 2 ตำแหน่งของสถานีในโครงการ -

- รูปที่ 3 แผนการดำเนินงานของที่ปรึกษาในภาพรวม -