การศึกษาแผนการเดินรถเบื้องต้น (System Operation Plan)

การศึกษาแผนการเดินรถเบื้องต้น (System Operation Plan) จะดำเนินการทบทวน ศึกษาแผนการเดินรถเบื้องต้น โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนการเดินรถ เช่น ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางราง ข้อมูลอาณัติสัญญาณ ข้อมูลขบวนรถ ข้อมูลประมาณการจำนวนผู้โดยสาร ฯลฯ ร่วมกับสมมติฐานเบื้องต้น อาทิ เวลาที่รถวิ่งระหว่างช่วงสถานี (Running Time) เวลาจอดรถที่สถานี (Dwell Time) รูปแบบความเร็วขบวนรถ (Speed Profile) ความถี่ในการเดินรถ (Headway) เพื่อจัดทำแผนการเดินรถเบื้องต้นที่สามารถตอบสนองความต้องการในการโดยสารได้เพียงพอ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับระบบการเดินรถเดิมที่มีอยู่ แผนการเดินรถจะมีรายละเอียดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการออกแบบงานต่าง ๆ ในโครงการ โดยจะพิจารณาครอบคลุมกรณีที่มีการเดินรถของโครงการร่วมกับรถไฟทุกประเภทของ รฟท.

เนื่องจากรูปแบบโครงการเป็นระบบรถไฟชานเมือง ซึ่งมีเส้นทางที่ขนานกับเส้นทางการเดินรถของ รฟท. ในปัจจุบัน และจะมีสถานีหลักเดียวกันคือ สถานีกลางบางซื่อ จึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการการเดินรถในโครงการและการเดินรถของ รฟท. ให้สอดคล้องและไม่ซ้ำซ้อน ที่ปรึกษาจะพิจารณาการเดินรถในกรณีที่การเดินรถของโครงการและการเดินรถของ รฟท. ที่จำเป็นจะต้องใช้ทางวิ่งร่วมกัน (Shared Track) ทั้งในส่วนของรถโดยสารและรถสินค้า หรือรถประเภทอื่น โดยพิจารณาถึงการจัดช่วงการเดินรถ (Time Slot) เพื่อไม่ให้การเดินรถของโครงการและการเดินรถของ รฟท. เกิดผลกระทบต่อกัน โดยจะแบ่งรูปแบบการเดินรถไปตามลักษณะการดำเนินโครงการเป็น 3 ระยะ