การประมาณการจำนวนผู้โดยสาร (Ridership Forecast)

การดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารของโครงการ และภาพรวมของผู้โดยสาร โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ทั้งโครงข่าย โดยการวิเคราะห์จะต้องใช้ฐานข้อมูลการจราจรและข้อมูลการจราจรและข้อมูลทางสถิติที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น การแบ่งพื้นที่สำหรับการวิเคราะห์ การกระจายตัวของประชากร จำนวนรถยนต์ โครงข่ายถนน โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า โครงสร้างค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น แล้ววิเคราะห์ในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีมีและไม่มีตั๋วร่วม และกรณีอื่น ๆ ตามข้อเสนอแนะของ รฟท. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การออกแบบแนวเส้นทางและสถานี การจัดหาอุปกรณ์งานระบบต่าง ๆ การกำหนดขนาดความจุของระบบรถไฟชานเมือง ให้เหมาะต่อการให้บริการ และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและดำเนินงาน