การศึกษาและจัดทำข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีที่ในการศึกษาโครงการ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่างไปจากรายงาน EIA ที่เคยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้น ต้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบของโครงการฯ และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการอย่างเคร่งครัด ซึ่งในการดำเนินการจัดทำรายงาน EIA กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั้น ต้องดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นขอประชาชน นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ โดยที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่การศึกษา