การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญของโครงการร่วมทุน ดังนั้น ศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการร่วมทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) (TOR) หัวข้อ 3.1.1 (5) ระบุให้ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและเงิน โดยโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ทั้ง 6 โครงการ โดยกรมการขนส่งทางราง (เมษายน 2563) แบ่งโครงการเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงรังสิต - บางซื่อ – ตลิ่งชัน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ส่วนที่ 2โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงส่วนต่อขยาย ได้แก่ ช่วงรังสิต –มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ช่วงบางซื่อ - มักกะสัน – หัวหมาก และช่วงบางซื่อ – หัวลำโพง โดย ครม. ได้อนุมัติเพิ่มเติม 4 โครงการ รวมระยะทาง 55.2 กิโลเมตร

- รูปแสดงขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ -

- รูปแสดงขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงิน -

รายได้ของโครงการ ประกอบด้วย รายได้จากค่าโดยสาร รายได้จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ย่านสถานี และรายได้จากการพัฒนาพื้นที่สนับสนุนการให้บริการของ รฟท. ดังรูปด้านล่าง