สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2

05 April, 2022

ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จำกัด และบริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด เพื่อดำเนินงานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการจัดทำเอกสารประกวดราคา และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) นั้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และนักวิชาการ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลโครงการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาและออกแบบโครงสร้างของรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน และประกอบการจัดทำเอกสารการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนให้เหมาะสมต่อไป โดยกำหนดการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 27เมษายน 2565เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอบี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

การรถไฟฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าว