ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย

ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่แอลที่ คอนชัลแตนส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จำกัด และบริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด เพื่อดำเนินงานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมะสมของโครงการจัดทำเอกสารประกวดราคา และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) นั้น

ในการดำเนินงานดังกล่าว ต้องมีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคาและการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ของโครงการระบบรถไฟซานเมือง (สายสีแดง) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อดำเนินโครงการ โดยได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเป็น 4 เวที ดังนี้

  • เวทีที่ 1: วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • เวทีที่ 2: วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
  • เวทีที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจุลชาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
  • เวทีที่ 4: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมฯตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว