สรุปผลการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ

04 October, 2021

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคา และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้ดำเนิน การจัดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา  08.30 - 12.00 น.

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสรุปผลการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการให้สาธารณชน ได้รับทราบ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ด้านวิศวกรรม โทร: 0 2636 7510 ต่อ 3508
  • ด้านประชาสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อม โทร: 0 2509 9000 ต่อ 2306