สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1

12 November, 2021

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคา และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน(Market Sounding) ครั้งที่ 1 ให้สาธารณะชนได้รับทราบ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ด้านวิศวกรรม โทร: 0 2636 7510 ต่อ 3508
  • ด้านประชาสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อม โทร: 0 2509 9000 ต่อ 2306