ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
โดยได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเป็น 4 เวที ตั้งแต่วันที่ 22-25 มีนาคม 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

09-03-2022

อ่านข่าวเพิ่มเติม >
สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน(Market Sounding) ครั้งที่ 1 ให้สาธารณะชนได้รับทราบ

12-11-2021

อ่านข่าวเพิ่มเติม >
สรุปผลการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการสรุปผลการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ
โครงการระบบรถฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้ดำเนิน การจัดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

04-10-2021

อ่านข่าวเพิ่มเติม >