โครงการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคา และ
การดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน พ.ศ. 2562 ของ

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบราง ทั้งระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองและระหว่างเมือง ดังจะเห็นได้จากโครงการก่อสร้างทางคู่ระยะเร่งด่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีส่วนเสริมสร้างให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาในด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง ลดความสูญเสียจากการใช้ยานพาหนะทางบก ลดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาครัฐนั้นไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของประชาชนได้ การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการเดินรถ รวมทั้งบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นที่ฐาน และระบบรถไฟ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายของรัฐ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการอื่น ๆ ที่ภาครัฐมีส่วนรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากความมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินการของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศให้ก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว

ความเป็นมาโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์